Over

Wij hebben het statuut van Internationale vereniging.
U kunt vrij elke structuur bedrijven inkijken bij de kruispuntbank van ondernemingen.

Wat is Kattenadvies iVZW?

De internationale vereniging zonder winstoogmerk is een groepering van natuurlijke personen of rechtspersonen die een belangeloos doel van internationaal nut nastreeft. Hoewel deze rechtsvorm op verschillende punten gelijkenissen vertoont met de vzw (vereniging zonder winstoogmerk), mag hij hiermee niet worden verward. De ivzw heeft immers ook haar eigen kenmerken:
• Het internationale karakter van de vereniging wordt bepaald door het belangeloos doel van internationaal nut. Het doel en de activiteiten die de vereniging wil uitvoeren, moeten worden vermeld in de statuten.
• De zetel moet in België gevestigd zijn.
• Zodra een gemeenschappelijk project is bepaald, moeten de statuten die de grondbeginselen van de organisatie vertegenwoordigen, bij authentieke akte worden opgesteld. Het optreden van een notaris is dan ook noodzakelijk. De rechtspersoonlijkheid wordt later verleend bij koninklijk besluit. Er zal een nieuw koninklijk besluit nodig zijn voor elke latere wijziging van het doel en/of de activiteiten.
• Als vereniging mogen de leden van een ivzw geen enkel materieel voordeelontvangen van de ivzw. De wet vereist geen minimumaantal leden, maar een vereniging houdt in dat er minimaal twee leden zijn. Om verlamming te voorkomen, verdient het evenwel aanbeveling dat de vereniging is samengesteld uit minimaal drie personen. Het statuut van de leden moet worden gereglementeerd in de statuten aangezien de wet de stichters de volledige vrijheid geeft.
• Aangezien de ivzw een eigen rechtspersoonlijkheid bezit, onafhankelijk van die van de leden ervan, heeft de ivzw zelf rechten en plichten. De leden zijn beperkt aansprakelijk en verbinden hun eigen vermogen niet met het lot van de ivzw.
• De ivzw bestaat uit twee organen: de algemene vergadering en het bestuursorgaan. De statuten bepalen de vorm, de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het bestuursorgaan.
• Hoewel geen kapitaal is ingebracht, moet de ivzw voldoen aan een aantal boekhoudkundige verplichtingen.


Naast de eerder vermelde documenten, moet u ook de volgende stukken neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank (externe link) (van het arrondissement waar de ivzw haar zetel heeft):

de akten over de wijzigingen in de raad van bestuur of bij de personen die gemachtigd zijn om de internationale vereniging te vertegenwoordigen. De formulieren I en II (externe link) voor bekendmaking moeten bij de neerlegging worden gevoegd (+ betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad);
jaarlijks moet de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening, afhankelijk van de omvang van de vereniging, worden bezorgd aan de Nationale Bank van België (externe link) of aan de griffie van de ondernemingsrechtbank (externe link). De rekening wordt opgenomen op een papier naar keuze. Ook de naam, de rechtsvorm, het adres van de zetel en het ondernemingsnummer moeten erop worden vermeld. De bevoegde persoon moet dit document ondertekenen;
de beslissingen om de ivzw te ontbinden en vereffenen moeten eveneens aan de griffie van de ondernemingsrechtbank worden bezorgd. De formulieren I en II (externe link) voor bekendmaking moeten bij de neerlegging worden gevoegd (+ betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).
Raf van Kattenadvies

Katten zijn zo speciaal, ze leven al eeuwen met ons samen en toch blijven ze karaktervol ...


We denken vaak dat katten oncontroleerbaar zijn en binnen onze "mensen" begrippen klopt dat ergens wel. Alleen zal een kat u eerst moeten aanvaarden, katten zien u nooit als "hun meester" en maar goed ook. Er zijn al genoeg dwingelanden op deze planeet,
de vrijheid van de kat moet ook uw leermeester zijn en dan winnen we beiden, mens en kat een ideale combinatie.

BIER

Voor een kleine gift genieten van een lekker Belgisch biertje ...


Sinds 2016 kunt u ons vinden met "DE POES" bier... Zoals u weet zijn belgen bierkenners en daarom trachten wij geld in het laatje te krijgen door twee biertjes voor VIJF euro aan te bieden.
U steunt ons dus en krijgt er iets lekker voor in de plaats...

*** GENIET maar met mate 8° sterk op fles gemist bier.

Wij zijn een a-typische organisatie, wat ons uniek maakt in de wereld... Wij houden van alle dieren maar katten komen op de eerste plaats. We gaan u dus ook niet verbieden om bv vlees te eten, we zijn geen extremisten maar wel "DE link tussen Mens & Kat" - We proberen u deze canivoor beter te leren kennen, opdat katten minder gedumpt zouden worden.

Wij zijn de link tussen

mens & kat


Katten zijn zoals de medewerkers van kattenadvies.


Grote organisaties, grote lonen, veel onkosten, het is niet aan ons besteed. Raf en Stef en we zijn  aan het einde van ons bestuur. Onze doelstelling is katten en niks meer, maar met de link naar jou, de echte kattenvriend...


Contacteer Raf

Stef:  (enkel logistiek)

Wist u trouwens:


Dat in tegenstelling tot de meeste verenigingen:


Alle oprichtingskosten, akte bij notaris, website, maar ook de aankoop van een mini-food-trailer, niet door de organisatie, maar door de oprichter zelf aangekocht werden. Ook hier zijn we uniek!


Nog vragen? >Contacteer Raf

Stef:  (enkel logistiek)